Marathons

2017

 • 4:22:01 Chevron Houston Marathon

2016

 • 4:01:19 Chevron Houston Marathon

2015

 • 3:37:44 Chevron Houston Marathon

2014

 • 4:39:13 Athens Classic Marathon
 • 3:39:15 Chevron Houston Marathon

2013

 • *3:34:32 Marine Corps Marathon 
 • 3:49:14 Chevron Houston Marathon

2012

 • 3:36:56 Marine Corps Marathon
 • 3:55:46 Chevron Houston Marathon

2011

 • 3:50:55 Boston Marathon
 • 3:55:50 Chevron Houston Marathon

2010

 • 3:41:28 Bank of America Chicago Marathon
 • 4:05:36 Chevron Houston Marathon

2009

 • *3:39:13 ING New York City Marathon
 • *3:34:16 Boston Marathon 
 • *3:39:09 Chevron Houston Marathon

2008

 • *3:36:15 Lasalle Bank Chicago Marathon
 • 3:49:51 Chevron Houston Marathon

2007

 • 4:05:43 Lasalle Bank Chicago Marathon

 

* Boston Qualifying Time